Selasa, 07 Agustus 2012

Materi PAI Kls X smt 1


MANUSIA DAN TUGASNYA SEBAGAI KHOLIFAH DI BUMI

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang peranan manusia sebagai kholifah, proses kejadian manusia, tugas manusia di dunia, dan kwajiban manusia bersyukur kepada Allah swt.

KOMPETENSI DASAR        :

  1.1    Membaca QS. Al Baqarah; 30, Al Mukminun; 12 – 14, Adz Dzariyat; 56 dan an nahl; 78.
  1.2   Menyebutkan arti QS. Al Baqarah; 30, Al Mukminun; 12 – 14, Adz Dzariyat; 56 dan An nahl; 78.
  1.3   Menampilkan perilaku sebagai khalifah di bumi seperti terkandung dalam QS. Al Baqarah; 30, Al Mukminun; 12 – 14, Adz Dzariyat; 56 dan An nahl; 78.

TUJUAN MODUL :

Siswa dapat :
1.    Melafalkan huruf hijaiyah dalam satu kata
2.    Melafalkan huruf hijaiyah dalam satu kalimat/ayat
3.    Menentukan hukum bacaan idzhar, idgham, ihfa’, iqlab dan qalqalah
4.    Menyebutkan ma’anil mufradat Q.S Al Baqarah 30, Q.S Al Mukminun 12–14, Q.S Adz Dzariyat 56, dan Q.S An Nahl 78.
5.    Menerjemahkan Q.S Al Baqarah 30, Q.S Al Mukminun 12 – 14, Q.S Adz Dzariyat 56, Q.S An Nahl 78.
6.    Menyimpulkan kandungan Q.S Al Baqarah 30, Q.S Al Mukminun 12 – 14, Q.S Adz Dzariyat 56, Q.S An Nahl 78.
7.    Menampilkan perilaku yang mencerminkan pengamalan dari Q.S Al Baqarah 30, Q.S Al Mukminun 12 – 14, Q.S Adz Dzariyat 56, Q.S An Nahl 78.

Segala yang ada dalam modul ini dikerjakan secara mandiri dengan bimbingan guru baik individu maupun kelompok.
Bagaimana cara mempelajari modul ini ?
Untuk mudahnya kita ikuti petunjuk belajar berikut ini :

1.    Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.
2.    Kerjakan semua latihn dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul
3.    Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada guru
4.    Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru atau oang yang dianggap mampu
5.    Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali langkah-langkah dengan seksama

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari kegiatan ini anda diharapkan mempunyai kemampuan sesuai indikator dibawah ini :
1.    Melafalkan huruf hijaiyah dalam satu kata.
2.    Melafalkan huruf hijaiyah dalam satu kalimat/ayat.
3.    Menentukan hukum bacaan idzhar, idgham, ihfa’, iqlab dan qalqalah.
4.    Menyebutkan ma’anil mufradat Q.S Al Baqarah 30, Q.S Al Mukminun 12–14, Q.S Adz Dzariyat 56, dan Q.S An Nahl 78.
5.    Menerjemahkan Q.S Al Baqarah 30, Q.S Al Mukminun 12 – 14, Q.S Adz Dzariyat 56, Q.S An Nahl 78.
6.    Menyimpulkan kandungan Q.S Al Baqarah 30, Q.S Al Mukminun 12 – 14, Q.S Adz Dzariyat 56, Q.S An Nahl 78.
7.    Menampilkan perilaku yang mencerminkan pengamalan dari Q.S Al Baqarah 30, Q.S Al Mukminun 12 – 14, Q.S Adz Dzariyat 56, Q.S An Nahl 78.

B. MATERI POKOK

“Manusia Dan Tugasnya Sebagai Kholifah Di Bumi”

C. URAIAN MATERI :

1. PERANAN MANUSIA SEBAGAI KHOLIFAH

            Bacalah ayat-ayat dibawah ini dengan tartil perhatikan tajwid dan kefasihanmu lakukan selama 5 - 10 menit sebelum memulai pelajaran agama Islam.

a. Surat Al-Baqarah 30 tentang peranan manusia sebagai kholifah.

Bacaan surat Al Baqarah ayat 30 :

 


Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi” mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang  akan membuat  kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau? Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui”. (Al Baqarah ayat 30).

            Kedudukan manusia di dunia adalah sebagai khalifah Allah dan hamba Allah di bumi  yang mempunyai peranan :
·         Manusia berkewajiban untuk memakmurkan bumi dan menjaganya dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan di bumi
·         Manusia berkewajiban untuk memajukan kehidupan di dunia dengan cara-cara ang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah
·         Sabagai hamba Allah manusia bekwajiban untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan menjahui segala larangannya
Perbedaan manusia dan malaikat . Allah menciptakan manusia dan malaikat
dengan peran dan fungsi masing-masing ;                                                                
·         Malaikat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah SWT,mereka selalu taat,tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah dan selalu mengabdi kepada NYA. Sedangkan manusia akan selalu berbuat kerusakan dibumi dan saling membunuh satu dengan yang lain.
·         Malaikat tidak pernah melakukan kema’siatan sebab mereka tidak memiliki nafsu sedangkan manusia memiliki nafsu yang memiliki dampak positif dan negatif

Fungsi manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di bumi pernah diragukan oleh para malaikat. Namun Allah menampik keraguan para malaikat tersebut melalui firman-Nya "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

b.    Surat Al-Mukminun ayat 12 - 14 tentang proses kejadian manusia.

Bacalah ayat-ayat dibawah ini dengan tartil perhatikan tajwid dan kefasihanmu lakukan selama 5 - 10 menit sebelum memulai pelajaran agama Islam.

   Bacaan surat Al-Mukminun ayat 12 - 14 :


Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.  

            Kejadian manusia dari awal penciptaannya melalui berapa tahapan sebagai berikut :
1.                                                    : sari pati tanah.


2.                   : sperma. (air mani ) yang disimpan dalam rahim ibu
3.                   : segumpal darah.
4.                      : segumpal daging
5.                     ; tulang belulang.
6.                                                    : tulang belulang yang dibungkus dengan daging. 

7.                            : mahluk yang lain ( berbentuk manusia sempurna )

Allah menjelaskan tentang proses kejadian manusia yaitu berasal dari saripati tanah kemudian menjadi air mani, lalu berkembang menjadi segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, kemudian tulang belulang yang dibalut dengan daging, maka terciptalah manusia yang sempurna atas kekuasaan Allah swt.

N Saksikan tayangan CD Penciptaan Manusia oleh : Prof. Dr. Harun Yahya.

c.    Surat Al-Dzariyah ayat 56 tentang tugas manusia

Bacalah ayat-ayat dibawah ini dengan tartil perhatikan tajwid dan kefasihanmu lakukan selama 5 - 10 menit sebelum memulai pelajaran agama Islam.
 
      Bacaan Surat Al Dzariyat ayat 56 :

Artinya : Dan Aku tidak menciptaka jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu (Q.S. Al Dzariyat : 56)
            Dengan tegas Allah menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusaia supaya menyembah kepada-Nya. Menyembah dalam arti menjadikan  manusia itu sendiri sebagai abdi / hamba Allah yang selalu siap menerima perintah Allah, dan siap menginggalkan larangan-larangan Allah. Yaitu dengan menjalankan ibadah baik ibadah mahdloh ( yang berhubungan langsung kepada Allah ) seperti mengerjakan sholat, puasa dll, maupun ibadah ghoiru mahdloh ( ibadah yang tidak langsung kepada Allah ) seperti : membantu sesama manusia, mencari ilmu, dll
            Selain itu manusia berkwajiban mengelola dan memelihara alam agar kelestariannya tetap terjaga.


d.    Surat An Nahl 78 tentang kewajiban manusia untuk bersyukur

Bacalah ayat-ayat dibawah ini dengan tartil perhatikan tajwid dan kefasihanmu lakukan selama 5 - 10 menit sebelum memulai pelajaran agama Islam.


      Bacaan Surat An Nahl 78:


Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Allah swt. Menjelaskan bahwa setiap manusialahir dari perut ibunya dalam keadaan tidak berilmu, dan Allah memberinya karunia yang tidak ternilai berupa pendengaran pengelihatan akal dan kalbu, maka manusia wajib bersyukur kepada Allah swt. Atas segala karuniaNya itu.


D. RANGKUMAN MATERI

  1. Surah Al Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang rencana Allah swt. Akan menciptakan Adam ( manusia ) sebagai kholifah di bumi. Kekhawatiran para malaikat bahwa manusia itu nantinya akan berbuat kerusakan dan saling membunuh antar sesamanya. Kekhawatiran para malaikat itu hilang setelah ada penjelasan dari Allah swt.
  2. Surah Al Mu’minun ayat 12 – 14 menungkapan dua hal. Pertama manusia merupakan mahluk ciptaannya yang asal kejadiannya dari saripati tanah. Kedua informasi dari Allah swt. Tentang  proses kejadian manusia ketika masih berada dalam kandungan.
  3. Surah Adz Dzariyat ayat 56, mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan Allah swt menciptakan jin dan manusia adalah agar jin dan manusia itu beribadah keadaNya, dengan jalan melaksanakan semua perintah dan menjahui segala laranganNya.
  4. Surah An Nahl ayat 78, menjelaskan bahwa Allah swt. Telah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dan memberinya karunia yang tidak ternilai, berupa pendengaran,penglihatan, akal dan kalbu. Manusia harus bersyukur kepada Allah swt atas segala karuniaNya itu.

E. LATIHAN DAN TUGAS

Setelah memahami keseluruhan materi kegiatan 1. Kerjakan tugas 1 beikut :
1.    Bentuklah kelompok bersama teman satu kelompok terdiri dari 4 orang
2.    Masing-masing kelompok menyediakan Al Qur’an
3.    Bacalah ayat-ayat di atas secara bersama-sama kemudian bacalah sendiri-sendiri secara bergiliran pada kelompok anda.
4.    Carilah hukum bacaan cara membaca dan alasannya pada kata yang bergaris dalam ayat berikut ini!
No
Lafadh
Hukum bacaan
Cara membaca
Alasan
1
2
3
4
5
6
7


No
Lafadh
Hukum bacaan
Cara membaca
Alasan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No
Lafadh
Hukum bacaan
Cara membaca
Alasan
1
2
3
4
5


No
Lafadh
Hukum bacaan
Cara membaca
Alasan
1
2
3
4
5
6

  1. Dalam ayat diatas ada potongan ayat dalam tabel dibawah ini. Carilah makna mufradatnya !

QS. Al Baqarah 30 :
  …………..:

مَنْ يُفْسِدُ

9
  …………..:

وَإِذْ قَالَ

1
  …………..:
الدِّمَاءَ
10
  …………..:
ﺮﺑﻚ
2
  …………..:
وَيَسْفِكُ
11
  …………..:
لِلْمَلاَئِكَةِ
3
  …………..:
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
12
  …………..:
إِنِّي جَاعِلٌ
4
  …………..:
بِحَمْدِكَ
13
  …………..:
فِي الأَرْضِ
5
  …………..:
وَنُقَدِّسُ لَكَ
14
  …………..:
خَلِيفَةً
6
  …………..:
إِنِّي أَعْلَمُ
15
  …………..:
قَالُوا
7
  …………..:

ﺗﻌﻟﻣﻭﻥ

16
  …………..:
أَتَجْعَلُ
8


QS Al Mu’minun 12 – 14 :

  …………..:

عظاما

10
  …………..:

ولقدخلقنا

1
  …………..:
لحما
11
  …………..:
الانسان
2
  …………..:
انشأنه
12
  …………..:
سللة
3
  …………..:
خلقا  آخر
13
  …………..:
طين
4
  …………..:
فتبارك الله
14
  …………..:
جعلنه
5
  …………..:
احسن
15
  …………..:
نطفة
6
  …………..:

الخالقين

16
  …………..:
قرارمكين
7
  …………..:


  …………..:
علقة
8
  …………..:


  …………..:
مضغة
9

QS Adz Dzariyat 56 :

  …………..:

وَمَا خَلَقْتُ

1
  …………..:
ﺍﻠﺠﻦ
2
  …………..:
وَالإِْنْسَ
3
  …………..:
إِلاَّ
4
  …………..:
لِيَعْبُدُونِ
5

An Nahl 78 :

  …………..:

الابصار

6

احرجكم

1
  …………..:
الافءدة
7

مطون
2
  …………..:
لعلكم
8

امهاتكم
3
  …………..:
تشكرون
9

لاتعلمون
4
  …………..:السمع
5


6. Jelaskan isi kandungan :
a.    Surat Al Baqarah ayat 30 :

1.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b.    Surat Al Mu’minun 12 - 14

1.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


c.    Surat Adz  Dzariyat 56

1.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.    Surat An Nahl 78

1.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Diskusikan dengan kelompokmu : Sikap perilaku apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan penerapan QS. Al Baqarah ayat 30 Q.S Al Mukminun 12–14 Al Dzariyat ayat 56, dan surat An Nahl 78


Tidak ada komentar:

Posting Komentar